Grundsärskola med TBA-inriktning

Ett vetenskapligt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten. Stor vikt läggs därmed på noggrann dokumentation samt kontinuerlig och frekvent utvärdering av undervisningen vilken baseras på Tillämpad beteendeanalys, TBA.


Förhållningssättet är det samma under hela tiden som barnet befinner sig i skolan, enskilt eller i grupp, under lek, skapande, i förskoleklass, på skolan eller fritids


Undervisningen anpassas efter varje elevs individuella förutsättningar och behov och sker i olika format: DTT (discrete trial teaching), IT (incidental teaching) och NET (natural environment teaching). Syftet med all undervisning/träning är att kunskaperna/färdigheterna ska generaliseras för att i största möjliga mån kunna användas i det dagliga livet. Särskilt fokus läggs vid att främja elevernas självständighet.


Runt varje barn finns ett team som består av pedagoger, elevassistenter, föräldrar och handledare, som följer barnet och sätter upp nya kort- och långsiktiga mål efterhand. Undervisningen/omsorgen försiggår i tätt samarbete med föräldrar /vårdnadshavare, som vi betraktar som stora kunskaps- och erfarenhetskällor.© Copyright 2012. All Rights Reserved.