Grundsärskola med TBA-inriktning

Mottagande i grundsärskolan

Beslut om att en elev har rätt att bli mottagen i grundsärskolan görs efter bedömning av mottagandeteamet. Innan det blir aktuellt med att skriva in en elev i en fristående särskola ska skolan informera sig om stadens ersättning för elevens skolplacering.


Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till målgruppen elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.


Alla elever som är mottagna i grundsärskolan i Stockholms stad kan välja utbildning vid en kommunal eller fristående skola.


Vid behov av skolskjuts ansöker vårdnadshavare hos enheten för planering. och resursfördelning.


Elev/vårdnadshavare kan fritt välja fristående skola som har tillstånd att bedriva särskola.

För grundsärskolan görs ansökan till skolan.


Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen

omfattar ämnen enligt grundsärskolans läroplan.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011


Ansöka till grundsärskola

Du ansöker till grundsärskola genom att skicka en ansökan till mottagandeteamet på utbildningsförvaltningen. Tillsammans med ansökan ska du skicka:

•en psykologisk bedömning

•en pedagogisk bedömning

•en social bedömning

•ett medicinskt utlåtande

•medgivande av samtliga vårdnadshavare.

Detta gäller för elever folkbokförda i Stockholms stad, i både kommunala och fristående skolor.© Copyright 2012. All Rights Reserved.